Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat? Kontaktujte nás na info@doluj.cz

 > Doluj.cz > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky užití portálu

společnost zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brně.

Definice pojmů

1.1 Pro účel těchto podmínek užití mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

"Cenou" se rozumí cena za koupi Slevového kupónu vystaveného Zájemcem.

"Občanským zákoníkem" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění.

"Podmínkami" se rozumí tyto podmínky užití.

"Portálem" se rozumí webový portál hromadného nakupování na internetové stránce www.doluj.cz provozovaný Provozovatelem, na němž Zájemci nabízí své služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek.

"Provozovatelem" se rozumí odpovědná osoba, zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu, která (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti (i) provozuje a spravuje Portál a (ii) zprostředkovává uzavření Zprostředkovaných smluv mezi Zájemcem a Zákazníkem.

"Slevovým kupónem" se rozumí poukaz vystavený Zájemcem po zaplacení Ceny, který je dokladem o uzavření Zprostředkované smlouvy a o zaplacení Ceny. Oproti předložení Slevového kupónu Zájemci bude Zájemcem poskytnuta Zákazníkovi předmětná služba a/nebo předáno předmětné zboží;

"Stranou" se rozumí Zájemce a Zákazník nebo kdokoli z nich.

"Uživatelem" se rozumí Zákazník či jiná osoba využívající Portál.

"Zájemcem" se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Portálu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek.

"Zákazníkem" se rozumí třetí osoba, která uzavřela se Zájemcem Zprostředkovanou smlouvu.

"Zprostředkovanou smlouvou" se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zájemcem a Zákazníkem, kterou Zájemce prodává Zákazníkovi Slevový kupón na využití služby anebo zboží Zájemce za podmínek uvedených zejména na Slevovém kupónu, případně i dalších podmínek.

1.2 Pojmy definované v těchto Podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

1.3 Nadpisy užívané v těchto Podmínkách se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto Podmínek nebudou brány v úvahu.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Provozovatel pronajímá Portál a poskytuje související služby Zájemci a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat se Zákazníky Zprostředkované smlouvy.

2.2 Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů při vstupu na Portál a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.

2.3 Uživatel vstupem na Portál, vyplněním registračního formuláře či přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

2.4 Těmito Podmínkami se rovněž řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Zprostředkované smlouvy. Těmito Podmínkami se dále řídí záležitosti výslovně uvedené v těchto Podmínkách týkající se uzavírání Zprostředkovaných smluv mezi Zájemcem a Zákazníkem, jakož i úhrada Ceny, odpovědnost za vady a za škodu.

2.5 Těmito Podmínkami se však neřídí ostatní práva a povinnosti Stran vzniklá uzavřením Zprostředkované smlouvy resp. právní vztahy mezi Zájemcem a Zákazníkem založené Zprostředkovanou smlouvou, jakož i další právní vztahy vzniklé v souvislosti s ní.

2.6 Provozovatel dále upozorňuje Zákazníka, že Zájemce vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Pokud Zájemce odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Zájemce považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Zákazníka a uplatnění případných všeobecných podmínek Zájemce, ledaže se Zájemce se Zákazníkem dohodne jinak.

2.7 Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

2.8 Provozovatel si sjednal se Zákazníkem, že v právních vztazích mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Zprostředkované smlouvy se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. K obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku se nebude přihlížet ani v právních vztazích mezi Zájemcem a Zákazníkem, ledaže se Zájemce se Zákazníkem dohodne jinak.

POUŽITÍ PORTÁLU

3.1 Přístup na Portál a používání Portálu jsou bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu na Portál a s používáním Portálu (tj. zejména náklady na internetové připojení aj.).

3.2 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

3.3 Provozovatel pronajímá Portál Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat údaje o zboží a/nebo o službách nabízených prostřednictvím Portálu Zájemcem na Portálu tak, jak je Provozovatel obdrží od Zájemce. Provozovatel tudíž neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských právně jiných práv duševního vlastnictví (zejména porušení ochranných známek jakýmikoliv třetími osobami).

3.4 Ceny uvedené na Portálu jsou ceny za nákup Slevového kupónu.

3.5 Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

3.6 Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a při užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k datům Uživatele.

3.7 Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích stran.

3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

3.9 Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos dat z Portálu třetím osobám.

3.10 Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Portálu bez omezení a předchozích oznámení.

UZAVÍRÁNÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ SMLOUVY

4.1 Návrh na uzavření Zprostředkované Smlouvy činí Zájemce prostřednictvím prezentace svých služeb a/nebo svého zboží, jakož i Ceny na Portálu.

4.2 Zákazník je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy pouze tehdy, pokud vyslovil souhlas s aplikací těchto Podmínek.

4.3 V rámci akceptace návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy se Zákazník zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.

4.4 Zprostředkovaná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel informuje Zákazníka elektronickou cestou, že akceptace návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy Zákazníkem byla přijata, přičemž takové přijetí akceptace bude spočívat v zaslání Slevového kupónu na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Provozovateli předem sdělil. V tomto oznámení Provozovatel uvede zvolený způsob úhrady Ceny.

4.5 Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Zájemce je schopen prodat jím nabízené služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek výlučně za předpokladu, že jeho návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy bude akceptován určitým počtem Zákazníků po dobu platnosti návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy. Proto v případě, že po dobu platnosti návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy nebude tento návrh akceptován dostatečným počtem Zákazníků, zaniknou marným uplynutím doby platnosti návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy všechny takto uzavřené Zprostředkované smlouvy s tím, že se Zájemce zavazuje prostřednictvím Provozovatele vrátit zaplacené Ceny dle zaniklých Zprostředkovaných smluv.

4.6 Provozovatel bude bez zbytečného odkladu informovat o skutečnosti, že nastala rozvazovací podmínka dle předchozího odstavce, a to zveřejněním oznámení na Portálu.

CENA

5.1 Uzavřením Zprostředkované smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v akceptaci návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy.

5.2 Zákazník se zavazuje uhradit Cenu bez zbytečného odkladu dle pokynů Provozovatele. V opačném případě platí, že Zprostředkovaná smlouva zanikla. Pro případ, že by Zákazník provedl úhradu Ceny opožděně, se Zákazník a Provozovatel dohodli, že Provozovatel není povinen zaplacenou Cenu vracet, pokud Zákazník bude akceptovat návrh na uzavření jiné Zprostředkované smlouvy; v takovém případě se Provozovatel zavazuje předmětné finanční prostředky přiřadit na úhradu Ceny dle této jiné Zprostředkované smlouvy.

5.3 Provozovatel prohlašuje, že je na základě dohody se Zájemcem oprávněn inkasovat Cenu v plné výši.

5.4 Provozovatel nenese odpovědnost za pozdní či chybné připsání platby na účet Provozovatele v důsledku špatně vyplněné částky anebo špatně vyplněného variabilního symbolu (číslo objednávky). Variabilní symbol je Zákazníkovi vygenerován administrativním systémem Provozovatele automaticky a je mu oznámen v rámci instrukcí k úhradě platby. Veškeré potřebné informace k platbě jsou také uvedeny v uživatelské sekci serveru www.Doluj.cz.

SLEVOVÝ KUPÓN

6.1 Zájemce se zavazuje prostřednictvím Provozovatele předat Zákazníkovi Slevový kupón po zaplacení Ceny, nenastane-li rozvazovací podmínka dle článku 4.5 těchto Podmínek.

6.2 Zákazník je oprávněn čerpat službu a/nebo převzít zboží od Zájemce oproti předložení Slevového kupónu.

6.3 Pokud Zákazník nevyčerpá plnou hodnotu Slevového kupónu, nemá nárok na vrácení Ceny či její poměrné části ani na jakoukoliv jinou formu náhrady.

6.4 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody na základě předložení Slevového kupónu u Zájemce. Před zakoupením Slevového kupónu doporučuje Provozovatel Zákazníkovi ověřit si volné kapacity přímo u Zájemce.

6.5 Strany se dohodly, že Zákazník je povinen předložit Slevový kupón Zájemci ve lhůtě uvedené na Slevovém kupónu (nebo ve Zprostředkované smlouvě, není-li uvedena na Slevovém kupónu), jinak ztrácí nárok na poskytnutí služby a/nebo zboží bez náhrady. Provozovatel ani Zájemce nejsou zodpovědní za případné marné uplynutí platnosti Slevového kupónu. Zákazník nemá v případě marného uplynutí platnosti Slevového kupónu nárok na vrácení Ceny.

6.6 Slevový kupón může být vystaven i v elektronické formě, popř. v podobě číselného kódu.

6.7 Slevový kupón může Zákazník předložit pouze jedenkrát.

6.8 Zájemce rozhodne, zda může být Slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které Zájemce akceptuje.

6.9 Provozovatel ani Zájemce nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený Slevový kupón.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zájemce je odpovědný za právní i faktické vady zboží a/nebo poskytnutých služeb. Zákazník je povinen vady reklamovat přímo u Zájemce.

7.2 Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Zprostředkované smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli vady na zboží a/nebo poskytnutých služeb.

7.3 Nároky z odpovědnosti za vady (práva z vadného plnění) je Zákazník povinen uplatnit u Zájemce ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení tohoto článku Podmínek se týkají pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení prostřednictvím Portálu.

8.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: [jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook. (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

8.3 Zákazník souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících se Slevovém kupónem, který si Zákazník prostřednictvím Portálu zakoupil (cenu Slevového kupónu a informace o předmětu plnění, ke kterému je Zákazník na základě zakoupeného Slevového kupónu oprávněn), a to Zájemci, který je Zákazníkovi povinen na základě uplatnění Uživatelem zakoupeného Slevového kupónu poskytnout mu příslušné zboží a/nebo služby. Provozovatel je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje (včetně ceny Slevového kupónu a informací o předmětu plnění) Zájemci výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Zákazník na základě zakoupeného Slevového kupónu oprávněn. V případě, že by Zákazník nesouhlasil s předáním výše popsaných Osobních údajů příslušnému Zájemci, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Provozovatele/emailovou adresu info@doluj.cz.

8.4 Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník tedy tímto vyslovuje souhlas se zařazením jeho údajů do marketingové databáze Provozovatele. Tyto údaje mohou být použity k nabídce produktů a služeb Provozovatele, jakož i Zájemce Zákazníkovi.

8.5 V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro vyřízení případné reklamace také Zájemci (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba týká, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

8.6 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

8.8 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením.

8.9 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na emailovou adresu Uživatele uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

AUTORSKÁ PRÁVA

9.1 Provozovatel je vlastníkem Portálu.

9.2 Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

9.3 Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemný souhlas.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

10.1 Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:

(a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

(b) veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, a že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

10.2 Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy České republiky, je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

(a) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,

(b) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo Zájemce,

(c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

(d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,

(e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

10.3 Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

(a) nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

(b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byly přístup a užití Portálu realizovány.

11.2 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

11.3 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu, tj. dnem 19.10.2015. V Brně dne 19.10.2015.

11.4 Pokud Zákazník odstoupí od Zprostředkované smlouvy v souladu s Podmínkami, vrátí Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Provozovateli došlo příslušné oznámení o odstoupení od Zprostředkované smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel v souvislosti s předmětnou Zprostředkovanou smlouvou. Provozovatel platbu Zákazníkovi vrátí převodem na bankovní účet uvedený Zákazníkem.

11.5 Provozovatel neodpovídá za chybně uvedené údaje Zákazníkem v objednávce či odstoupení (např. chybně vyplněná emailová adresa). V případě, že v důsledku takových chybně uvedených údajů vznikne Zákazníkovi škoda, Provozovatel za ni neodpovídá.

11.6 Provozovatel není stranou smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti ze Zprostředkované smlouvy Zájemcem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě Zprostředkované smlouvy nebo v souvislosti s ní.

11.7 Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnuté služby nebo zboží Zájemce, jejich množství a kvalitu. Veškeré reklamace je Zákazník povinen uplatnit přímo u Zájemce. Zájemce odpovídá za množství a kvalitu poskytnutého zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zájemce odpovídá za informace týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, které jsou uvedené na Portálu.

11.8 Provozovatel ani Zájemce nejsou ve vztahu k Zákazníkovi vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.9 Případnou nespokojenost se zbožím či službami poskytnutými Zájemcem může Zákazník oznámit Provozovateli jak v době platnosti Slevového kupónu, tak i po jejím uplynutí.

Pro poskytnutí dalších informací je tým zákaznické podpory Zákazníkům k dispozici každý všední den od 8:00 do 20:00 na emailové adrese info@doluj.cz.

V Brně dne 19.10.2015.

Doluj.cz